Ecologische quickscan LIGHT

Quickscan noodzakelijk bij omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht welke een samenvoeging is van de Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Door de samenvoeging is de wetgeving eenvoudiger en overzichtelijker geworden. De Wnb regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is de gemeente verplicht na te gaan of er geen overtreding plaats vindt van de Wet Natuurbescherming. Dit wordt gedaan door te vragen of beschermde flora of fauna aanwezig zijn. Steeds meer gemeente zijn niet meer tevreden als hier alleen “nee” op wordt beantwoord, maar eisen bewijs. Burgers moeten kunnen aantonen dat de voorgenomen activiteit niet in overtreding is met de Wet natuurbescherming. Een Quickscan is zo’n bewijs. Deze quickscan is er om te zorgen dat beschermde dieren niet over het hoofd worden gezien. Omdat dit nogal lastig kan zijn bij dieren met een verborgen leven als de vleermuis en gierzwaluw is het noodzakelijk dat een deskundige dit onderzoek uitvoert.

Waarom is een onderzoek belangrijk

Onderzoek naar beschermde diersoorten is zeer belangrijk, ook bij relatief kleine ingrepen. Soorten die vrij algemeen voorkomen in Nederland zoals de gewone dwergvleermuis zijn toch erg kwetsbaar. Vleermuizen en gierzwaluwen zijn voorbeelden van soorten die namelijk niet in staat om zelf een verblijfplaats te creëren. Ze zijn volledig afhankelijk van bestaande ruimtes in gebouwen. Door renovaties, modernisering van de bouw en na-isolatie is het aantal geschikte gebouwen sterk gedaald, en daalt nog steeds. Een duurzame oplossing hiervoor is het natuurinclusief bouwen. Jammer genoeg is deze manier van bouwen nog steeds een uitzondering in plaats van een regel waardoor het beschermen van de huidige verblijfplaatsen nog steeds van essentieel belang is.

Reeds bestaande producten

Een reguliere Quickscan kan wel gebruikt worden voor een eventueel benodigde ontheffingsaanvraag. Echter kan deze vrij kostbaar zijn, zeker voor particulieren die slechts een kleine aanpassing aan hun huis willen uitvoeren.

Als oplossing hebben wij speciaal voor particulieren de Quickscan Light. Een volwaardige ecologische quickscan, maar dan sneller en fors goedkoper. De Quickscan Light bestaat uit:

  • Een veldbezoek door een ecoloog; binnen twee weken na aanvraag
  • Een Quickscan rapportage; binnen 48 uur na het veldbezoek

Een Quickscan Light wordt alleen uitgevoerd als de initiatiefnemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een particulier (dus geen bedrijf of overheidsinstantie);
  • De geplande ingreep heeft geen commercieel oogpunt;
  • Het betreft een ingreep aan de woning of direct daar omheen;
  • Het betreft een “kleine” ingreep (bijvoorbeeld renovatie, isolatie, uitbouw, dakkapel, kappen van enkele bomen).

Wilt u meer informatie over de Quickscan Light of wilt een vrijblijvende offerte? Neemt u gerust contact met ons op.