Wet- en regelgeving

Natuur, wilde planten en wilde dieren worden in Nederland door verschillende wet- en regelgevingen beschermd. De belangrijkste is de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en heeft een aantal wetten vervangen, zoals de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. De Wet Natuurbescherming is grotendeels gebaseerd op internationale regelgeving, zoals de Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn.

Overheden, bedrijven en burgers hebben allen te maken met de Wet natuurbescherming. Alle handelingen die verricht worden en waarbij verblijfplaatsen van beschermde soorten worden weggenomen of beschadigd of waardoor beschermde soorten worden verstoord, kunnen namelijk leiden tot een overtreding. Denk hierbij aan het aanleggen van infrastructuur, het slopen van een gebouw, het kappen van bomen of het organiseren van een buitenevenement, maar ook het renoveren of isoleren van een gebouw, het plaatsen van een dakkapel of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Vanuit NatuurInclusief ontzorgen wij (semi-)overheden, bedrijven en burgers omtrent de groene wet- en regelgeving.