Projecten

Cursussen

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland

Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland.

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars, maar gemeenten en provincies mee te maken hebben. Iedere situatie is anders, maar vraagt toch een goede inschatting en beoordeling. Dit is enerzijds belangrijk voor de ecologie, maar anderzijds ook voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten.

Met de ééndaagse cursus “Huismus & Gierzwaluw en Ruimtelijke Ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan.

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn o.a.:

 • Hoe werkt de huidige wetgeving op het gebied van bescherming van deze soorten?
 • Wanneer is er sprake van een overtreding?
 • Hoe kan een overtreding voorkomen worden?
 • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
 • Wat is de impact van renovatie?
 • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?
 • Hoe kan ik de draagkracht vergroten?
 • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
 • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
 • Wat is een soortenmanagementplan en wat heb ik er aan?
 • Hoe kan ik huismus- en gierzwaluwvriendelijk ontwikkelen?
 • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Doelgroepen

Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met huismus en/of gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten inschatten,  maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen of bedrijven die positieve maatregelen willen nemen om deze soorten te stimuleren. Totdeze mensen behoren van:

 • ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus
 • (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat)
 • natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders)
 • (landschaps-)architecten
 • bouworganisaties

Wanneer

De cursus wordt regelmatig opnieuw ingepland. Nieuwe data zullen op de website en op social media worden geplaatst, dus houdt deze kanalen goed in de gaten! De cursus gaat alleen door bij voldoende aantal deelnemers.
Klik hier voor de pagina met meer informatie.

Interesse in deze cursus of een cursus over een andere soortgroep of onderwerp op het gebied van ecologie en wetgeving? Neem gerust contact met ons op!

Projecten details