NatuurInclusief

Projecten

Uitvoering

Ecologische begeleiding

In het kader van de ontheffing Wnb is ecologische begeleiding vaak een vereiste bij ruimtelijke ontwikkelingen. Iedereen in Nederland is namelijk verplicht om t.a.v. flora en fauna zorgvuldig te handelen. Ecologische begeleiding voorkomt problemen met natuurwetgeving en zorgt ervoor dat de intiatiefnemer niet onnodig vertraagd wordt door aanwezige beschermde natuurwaarden. Een mooi voorbeeld van ecologische begeleiding was bij een project in Hedel.

Ecologische begeleiding & compensatieplan voor steenuil in Hedel

In Hedel is een terrein aanwezig waar een projectontwikkelaar 99 woningen wil realiseren. Het terrein bestaat uit oude, verlaten bebouwing met daaromheen een weiland. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er in de bebouwing en in aangrenzend gebied een territorium van steenuil met bijbehorend nest aanwezig is. Omdat steenuil een vogelsoort met jaarrond beschermde nesten is, is door NatuurInclusief een ontheffing aangevraagd en verleend door de Provincie Gelderland.

Compensatiegebied voor steenuil (na aanleg)

Onderdeel van deze ontheffing is de aanleg van een nieuw gebied voor steenuil, waarvoor door Faunus Nature Creations een compensatieplan is opgesteld. In overleg met grondeigenaren is een compensatiegebied geselecteerd. Het nieuwe gebied en de directe omgeving had al veel potentie voor steenuil. Onder ecologische begeleiding van NatuurInclusief is dit gebied nóg aantrekkelijker voor steenuil gemaakt. De voedselrijke toplaag is verwijderd, er zijn fruitbomen en een struweelhaag ingeplant, een zaadmengsel van inheemse kruiden is ingezaaid, er zijn uitkijkposten in de vorm van weidepalen gecreëerd en er is voor 60 meter aan takkenrillen geplaatst. Aanvullend zijn er twee Paco nestkasten voor steenuil van Faunus Nature Creations geplaatst, één aan de kapschuur, en één op een paal. Het terrein wordt kleinschalig en gefaseerd beheerd.

Tevens houdt de ecologische begeleiding in dat de sloop van de bebouwing in het plangebied op een dusdanige manier wordt uitgevoerd, dat deze geen negatieve effecten heeft op de aanwezige natuurwaarden. Om deze negatieve effecten te voorkomen en de kwaliteit van het compensatiegebied te waarborgen, is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Gedurende deze ecologische begeleiding is ook een logboek bijgehouden waarin alle bevindingen en werkzaamheden uiteengezet zijn voor de Provincie.

NatuurInclusief heeft veel ervaring met het uitvoeren van ecologische begeleiding. Kunt u onze hulp gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op! 

Projecten details