Cursus natuurwetgeving

NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

Cursus natuurwetgeving voor beginners:
Bij iedere ingreep in het ruimtelijk domein kunnen effecten optreden op de natuur. Een deel van deze natuur is beschermd, waardoor er regels gebonden kunnen zijn aan de uitvoering van bepaalde ingrepen. Zo zijn er in Nederland bepaalde gebieden, soorten en houtopstanden beschermd volgens internationale en nationale regels. Maar welke beschermde waarden zijn er en hoe zijn deze beschermd? Hoe kom je erachter welke waarden beschermd zijn in de invloedsfeer van een project? Kan je een ingreep zomaar uitvoeren of is daar een natuurtoestemming voor nodig in de vorm van een vergunning of ontheffing? Zijn er ook vrijstellingen van de vergunning- of ontheffingsplicht? En wat komt er kijken bij een aanvraagprocedure?

In de cursus natuurwetgeving voor beginners zal globaal de hoofdlijnen van de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland worden uitgelegd. Zo wordt onder meer de Wet natuurbescherming en de WABO behandeld. Ook zal worden ingegaan op het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Ook zal kort worden ingegaan op welke wijze de natuurwetgeving wordt opgenomen in de aankomende Omgevingswet.  De cursus is bedoeld voor leken en junioren van:

 • Adviesbureaus en ingenieursbureaus,
 • TerreinBeherende Organisaties (TBO’s),
 • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s),
 • Wooncorporaties,
 • Bouworganisaties,
 • Gemeenten,
 • Provincies,
 • Omgevingsdiensten,
 • Waterschappen en andere (semi-)overheden.

De cursus duurt 1 dag (8 uur) en bestaat uit een mengeling van theoretische en praktijkgerichte blokken. Deelnemers krijgen, naast de handouts van de presentaties, een certificaat van deelname en een usb met achtergrondinformatie. Op deze usb staat onder meer een cursustekst waarin alle behandelde stof nog eens goed uitgeschreven staat, zodat cursisten een naslagwerk hebben om op terug te kunnen vallen.

Cursus natuurwetgeving voor gevorderden:
Voor iedereen die kennis heeft gemaakt met de natuurwetgeving en het natuurbeleid, maar zich verder wil verdiepen, is deze cursus natuurwetgeving voor gevorderden een aanrader. In de cursus zullen belangrijke onderdelen van de heersende natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland nader worden uitgelegd. Onder meer aan de hand van jurisprudentie zullen de ‘grijze’ gebieden in de natuurwetgeving worden verkend. Denk daarbij aan onderwerpen als de definitie van een project, wanneer er sprake is van een significant negatief effect, het verschil en de inhoud van een voortoets en een passende beoordeling, de toetsing aan het effect van stikstof, de werkwijze van externe saldering, de definitie van verbodsbepalingen (bijvoorbeeld: wat is een nest, voortplantingsplaats of rustplaats?), de definitie van mitigatie en compensatie, hoe je je houdt aan een gedragscode, wat wordt er verstaan onder een soortenmanagementsplan, etc. De cursus is bedoeld voor medewerkers van:

 • Adviesbureaus en ingenieursbureaus,
 • TerreinBeherende Organisaties (TBO’s),
 • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s),
 • Wooncorporaties,
 • Bouworganisaties,
 • Gemeenten,
 • Provincies,
 • Omgevingsdiensten,
 • Waterschappen en andere (semi-)overheden.

De cursus duurt 1 dag (8 uur, inclusief koffie/thee en lunch) en bestaat uit een mengeling van theoretische en praktijkgerichte blokken. Deelnemers krijgen, naast de handouts van de presentaties, een certificaat van deelname en een usb met achtergrondinformatie. Op deze usb staat onder meer een cursustekst waarin alle behandelde stof nog eens goed uitgeschreven staat, zodat cursisten een naslagwerk hebben om op terug te kunnen vallen.

Verdiepingscursus natuurwetgeving:
Voor gevorderden en experts op het gebied van natuurwetgeving wordt er een verdiepingscursus aangeboden. De cursus behandeld specifieke vragen van cursisten waarbij we écht de diepte in gaan van het onderwerp aan de hand van de uitleg van de Europese Commissie in guidance documenten, de uitleg door de wetgever volgens de parlementaire geschiedenis van de wet en relevante jurisprudentie en ecologie. Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals bijvoorbeeld wat precies moet worden verstaan onder de bescherming van rustplaatsen van vogels (art. 3.1, lid 2), moet cumulatie worden meegenomen in de toetsing met betrekking tot de soortenbescherming, hoe bepaal je in hoeverre een effect leidt tot significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Daarnaast kunnen ook specifieke casussen van cursisten worden ontleed en behandeld, maar bijvoorbeeld ook vragen over bepaalde uitspraken of provinciaal beleid. De cursus duurt maximaal een halve dag (4 uur, inclusief koffie/thee).

Vernieuwingscursus natuurwetgeving:
De vernieuwingscursus natuurwetgeving heeft als doel om cursisten bij te praten op het gebied van recente ontwikkelingen als gevolg van jurisprudentie en veranderde of nieuwe wetgeving. De cursusinhoud is dus afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, waardoor het programma minder vast staat dan de andere cursussen. Per cursus zal worden gekeken naar recente ontwikkelingen en specifieke vragen van cursisten.

In company cursus natuurwetgeving:
De bovenstaande cursussen bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Ook In company kunnen wij een cursus op maat van de organisatie samenstellen, zodat u de stof aangeboden krijgt gericht op de situatie van uw organisatie. In de cursus kan ook een opdracht worden verwerkt om een specifiek onderdeel of vraag over de natuurwetgeving uit te werken en te presenteren. Vraag naar de mogelijkheden bij onze contactpersoon Sander Hunink (met link contactgegevens).