Cursus Grote modderkruiper & Co. en Ruimtelijke Ontwikkeling

Door RAVON en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief.

Beschermde vissoorten in het plangebied? Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar. Veel situaties doen ook ecologen achter de oren krabben. Geen één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet genieten veel soorten een (strikte) bescherming.

Grote modderkruiper is zo’n soort met een strikte bescherming en samen met de eveneens beschermde bittervoorn en kleine modderkruiper duiken deze vissoorten regelmatig op in waterrijk Nederland. Door de veelal verborgen levenswijze is het geen eenvoudige opgaaf om de juiste keuzes te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de beschermde vissoorten is maatwerk belangrijk, kennis van de levenswijze en ecologie van de soort is hiervoor essentieel .

De laatste jaren zijn er gelukkig steeds meer nieuwe inzichten gekomen op het gebied van ecologie en leefwijze van grote modderkuiper, kleine modderkruiper en bittervoorn. Meer kennis van de ecologie en leefwijze geven het  uitgangspunt hoe onderzoek uitgevoerd dient te worden, welke nadelige effecten ruimtelijke ontwikkelingen met zich mee kan brengen en hoe effectief en efficiënt mitigerende en compenserende maatregelen genomen kunnen worden.

RAVON en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief hebben een ééndaagse cursus ontwikkeld om te laten zien dat met een goede aanpak problemen met ruimtelijke ontwikkeling en genoemde soorten effectief en efficiënt voorkomen of opgelost kunnen worden. Hierbij wordt de meest actuele kennis en ervaring gebruikt op het gebied van ecologie, onderzoek en wetgeving. Grote modderkruiper zal de rode draad zijn in de cursus, waar vanuit ook kleine modderkruiper en bittervoorn behandeld zullen worden.

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn o.a.:

 • Hoe richt ik leefgebied voor deze soort in?
 • Hoe kan het leefgebied het beste worden beheerd?
 • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
 • Wat is de impact van ruimtelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden
 • Wat zijn de nieuwe inzichten op het gebied van ecologie?
 • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
 • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
 • Wat zijn de nieuwste inzichten en veranderingen in de wetgeving?
 • Welke praktisch toepasbare maatregelen moet ik nemen?
 • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Kennisniveau: Je hebt een basale ecologische kennis van grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn. De soortenstandaards van het ministerie van EZ van deze soorten kunnen als basiskennis dienen.De cursus zal dieper ingaan op onderwerpen dan behandeld in deze soortenstandaard en richt zich op de praktische toepassing ervan.

 Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die (veld) onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten inschatten, maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten. Tot deze mensen behoren (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus, medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), maar ook natuurbeschermde organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders).

Datum:

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven datum, stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Locatie: Nijmegen, Natuurplaza

Kosten: € 395,- (excl. BTW) p.p. inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.

Meer informatie: Jarno Beijk, jarnobeijk@natuurinclusief.nl, 0545-286673

Website: www.ravon.nl/cursusgrotemodderkruiper, www.natuurinclusief.nl

Aanmelden:  Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot 2 dagen voor de cursusdag. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt, dus zorg dat je niet achter het net vist.

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.