Vakgebieden

Advies

Wij kunnen u adviseren hoe om te gaan met beschermde planten en dieren. U kunt bij ons terecht voor advies op diverse gebieden.

Wet natuurbescherming

Bij ruimtelijke ingrepen kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verplicht vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen geen aanwezige beschermde plant- of diersoorten en groei- of verblijfplaatsen aantasten. Dit traject kan de volgende stappen doorlopen:

  • Natuurtoets
  • Aanvullend ecologisch onderzoek
  • Ontheffingaanvraag
  • Ecologisch werkprotocol
  • Mitigatie en/of compensatie maatregelen

Lees hier meer over de Wet natuurbescherming.

Soortmanagementplan

Geschikt voor provincies, (deel-)gemeente of voor bedrijven met groot grondbezit.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het vanzelfsprekend dat er ecologisch onderzoek plaatsvindt en bij negatieve effecten ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit zijn uitgebreide onderzoeken en lange procedures. Een soortmanagementplan is een plan waarbij meer ruimte komt voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar daarnaast ook zorg wordt gedragen voor een betere bescherming van planten en dieren. Met een soortmanagementplan kan een generieke ontheffing worden verkregen en overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen.

Lees hier meer over het soortmangementplan. 

Natuurinclusief bouwen

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk om gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren waardoor een leefomgeving ontstaat waar mensen én dieren prettig samen kunnen leven.

Lees hier meer over natuurinclusief bouwen.

Essentakkensterfte

De essentaksterfte is een schimmel (vals essenvlieskelkje) die in hoog tempo jonge en oude essen aantast. De schimmel is een sterk toenemend probleem in zowel oude als jonge bosopstanden, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en ook in boomkwekerijen. De aangetaste bomen zijn niet te genezen, dus is het belangrijk om er op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Om dit probleem aan te pakken hebben NatuurInclusief en De Boomingenieur hun krachten gebundeld en de ‘Gebiedsspecifieke Aanpak Essen’ ontwikkeld. Dit plan pakt het probleem proactief aan waarbij op een efficiënte manier rekening wordt gehouden met o.a. veiligheid, budget en wet- en regelgeving.

Lees hier meer over de ‘Gebiedsspecifieke Aanpak Essen‘.

BREEAM-NL

Het BREEAM-NL keurmerk toont aan hoe duurzaam een project of gebied is. Steeds vaker kiezen bedrijven ervoor in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen om hun bedrijf te verduurzamen en daarmee het BREEAM-NL keurmerk te behalen. Daarnaast verbeterd het vaak het imago van een bedrijf of project en onderscheid u zich van anderen. De bedoeling is dat door middel van een analyse gebouwen en projecten verbeterd worden op het gebied van duurzaamheid.

Lees hier meer over het BREEAM-NL keurmerk.