Vakgebieden

Onderzoek

In Nederland worden wilde planten en dieren door verschillende wet- en regelgevingen beschermd. De belangrijkste is de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en heeft een aantal wetten vervangen, zoals de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. De Wet Natuurbescherming is grotendeels gebaseerd op internationale regelgeving, zoals de Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn.

Overheden, bedrijven en burgers hebben allen te maken met de Wet natuurbescherming. Alle handelingen die verricht worden en waarbij verblijfplaatsen van beschermde soorten worden weggenomen of beschadigd of waardoor beschermde soorten worden verstoord, kunnen namelijk leiden tot een overtreding. Denk hierbij aan het aanleggen van infrastructuur, het slopen van een gebouw, het kappen van bomen of het organiseren van een buitenevenement, maar ook het renoveren of isoleren van een gebouw, het plaatsen van een dakkapel of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Hieronder wordt een toelichting gegeven welke type onderzoeken NatuurInclusief voor u kunt uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een natuurtoets en aanvullend onderzoek maar ook onderzoek buiten de Wnb om meer kennis te verageren over een bepaalde soort. 

Natuurtoets

De Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen geen aanwezige beschermde plant- of diersoorten en groei- of verblijfplaatsen, natuurgebieden (bijv. Natura 2000-gebieden) en/of het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur) aantasten.  Dit wordt gedaan middels een natuurtoets. Een natuurtoets is een onderzoek waarbij onderzocht wordt of in- of rond het plangebied beschermde planten- of diersoorten worden verwacht die mogelijk negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande activiteiten.

De natuurtoets is een belangrijke eerste stap om zorgvuldig om te gaan met de Wet natuurbescherming. Het is daarom belangrijk om zo’n natuurtoets zo vroeg mogelijk in het proces te laten uitvoeren, zodat onaangename vertragingen voorkomen gaan worden. Een natuurtoets wordt uitgevoerd door middel van een bureaustudie en een veldonderzoek.

Aanvullend Onderzoek

Wanneer naar aanleiding van de natuurtoets beschermde soorten verwacht worden, is het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek uitgevoerd dient te worden. Daarnaast wordt bij een natuurtoetsing ingeschat of aanvullend onderzoek dient plaats te vinden naar de invloed van de geplande ingrepen op beschermde natuurgebieden (bijv. Natura 2000, gebieden) of het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur).

Bij aanvullend onderzoek gaan we het veld in en wordt er vaak aan de hand van protocollen uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar bepaalde dier- of plantensoorten. Denk bij aanvullend onderzoek aan bijvoorbeeld onderzoek naar beschermde soorten zoals vleermuizen, gierzwaluw en huismus maar ook kleine marters of amfibieën. Onze medewerkers hebben een brede soortenkennis en veel ervaring met het uitvoeren van diverse onderzoeken.

Monitoring

Het is ook mogelijk ecologisch onderzoek uit te voeren zonder dat het wordt opgelegd vanuit de Wet natuurbescherming, dit valt bij ons onder monitoring. Het doel van dit type onderzoek is kennis vergaren over bepaalde soorten. Monitoring speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol om het gebruik van verblijfplaatsen te achterhalen. De opgedane kennis helpt om soorten beter te kunnen begrijpen en uiteindelijk beter te beschermen.

Heeft u interesse in bepaald onderzoek ? Neem gerust contact met ons op.