Vakgebieden

Uitvoering

Wij van NatuurInclusief kunnen voor u als ecologische deskundigen fungeren bij de uitvoering van een project. Vaak wordt er vanuit een ontheffing Wet natuurbescherming de maatregel opgelegd dat er een ecologische deskundige betrokken moet zijn bij de uitvoering. NatuurInclusief kan u o.a. bij het volgende van dienst zijn:

Ecologische begeleiding

In het kader van de ontheffing Wnb is ecologische begeleiding vaak een vereiste bij ruimtelijke ontwikkelingen. Iedereen in Nederland is namelijk verplicht om t.a.v. flora en fauna zorgvuldig te handelen.

Zorgplicht

Voor alle soorten geldt de zorgplicht. De bescherming van soorten gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. Daar moet zorgvuldig mee omgaan worden. Daarom is de zorgplicht in artikel 1.11 van de Wnb opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving en voor Natura 2000-gebieden. Voorkomen, beperken en ongedaan maken zijn hierbij sleutelwoorden.

Wij zorgen ervoor dat er bij een project zorgvuldig gehandeld wordt en wanneer er een ontheffing van de Wet natuurbesecherming is dat de ecologische voorwaarden uit deze ontheffing worden nageleefd en juist worden geïmplementeerd. Een ecologisch werkprotocol is vaak een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Maar ook een broedvogelcontrole of het ongeschikt maken van een gebouw voor vleermuizen of vogels kan hier onderdeel van zijn.

Ecologische begeleiding voorkomt problemen met natuurwetgeving en zorgt ervoor dat de intiatiefnemer niet onnodig vertraagd wordt door aanwezige beschermde natuurwaarden. Onze medewerkers hebben een brede soortenkennis en veel ervaring met het uitvoeren van ecologische begeleiding.

Voorbeelden van ecologische begeleiding: broedvogelcheck, maatregelen nemen voor beschermde soorten, monitoring en het opstellen van een ecologisch werkprotocol.

Monitoring

Het is ook mogelijk ecologisch onderzoek uit te voeren zonder dat het wordt opgelegd vanuit de Wet natuurbescherming, dit valt bij ons onder monitoring. Het doel van dit type onderzoek is kennis vergaren over bepaalde soorten. De opgedane kennis helpt om soorten beter te kunnen begrijpen en uiteindelijk beter te beschermen.

Voorbeelden van monitoring: gebruik van verblijfplaatsen achterhalen om de functionaliteit te bepalen, terreingebruik van bepaalde soorten in kaart brengen om leefgebied te bepalen.

Natuurinclusief Bouwen

Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waar mensen én dieren prettig samen leven creëer je door natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen. Investeren in groen en biodiversiteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Een groene en diverse leefomgeving heeft positief effect op o.a.:

  • Hittestress
  • Wateroverlast
  • Gezondheid
  • Biodiversiteit

Een natuurinclusieve stad zorgt ervoor dat deze écht tot leven komt als er ook ruimte geboden wordt aan mede-stadsbewoners zoals zangvogels, vleermuizen en insecten. De biodiversiteit stimuleren kan enerzijds door:

  • Creëren van verblijfplaatsen
  • Aanleggen van natuurvriendelijke leefgebieden
  • Uitvoeren van natuurinclusief beheer

Wij van NatuurInclusief kunnen u daarin adviseren en geheel ontzorgen. Wij kunnen u geheel van dienst zijn: van het opstellen van een plan tot het daadwerkelijk uitvoeren in samenwerking met de specialisten van onze business unit Faunus Nature Creations. Samen met ons team van ecologen en landschapsontwerpers zorgen we ervoor dat de openbare ruimte er natuurlijker uit gaat zien. Wij kijken naar kansen, denken in oplossingen en gaan graag de uitdaging aan.

Mitigatie en/of compensatie

In de ontheffing Wnb kan geëist worden dat er mitigerende- en/of compenserende maatregelen uitgevoerd moeten worden ten gunste van de aangetroffen beschermde natuurwaarden. Hieronder het verschil tussen mitigerende- en compenserende maatregelen:

Mitigerende maatregelen: Verzachtende maatregelen voor de individuen/populatie die nadeel ervaren. Mitigerende maatregelen worden getroffen om de overtreding van verbodsbepalingen ‘ter plaatse’ te voorkomen of te beperken. Het doel hiervan is het beschermen van het exemplaar of het waarborgen van de functie van het nest of voortplantings- of rustplaats van het exemplaar van de beschermde soort dat wordt aangetast of vernield. Mitigatie kan daarmee ook betrekking hebben op het bieden van door het exemplaar te bereiken alternatieve verblijfplaatsen of leefgebieden. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke en permanente maatregelen. Tijdelijke maatregelen hebben als doel tijdens de uitvoering overtredingen van verbodsbepalingen te voorkomen of te beperken , zijn van tijdelijke aard en kunnen nadat permanente maatregelen zijn gerealiseerd komen te vervallen. Permanente maatregelen zijn van definitieve aard. Afhankelijk van de beschermde soort kunnen tijdelijke maatregelen ook gelijk zijn aan permanente maatregelen. 

Compenserende maatregelen: Maatregelen voor individuen/populatie buiten de invloedssfeer. Dit betreffen maatregelen om de gunstige staat van instandhouding te kunnen waarborgen van de getroffen soort. De maatregelen zijn daarmee niet direct afhankelijk van het exemplaar dat geschaad wordt, maar dienen in ieder geval betrekking te hebben op de populatie waartoe het exemplaar behoort. Veelal betreffen compenserende maatregelen de inrichting van nieuw leefgebied, nieuwe verbindingszones of specifieke maatregelen om de kwaliteit van het bestaande leefgebied te verbeteren.

NatuurInclusief kan u adviseren welke mitigerende- en/of compenserende maatregelen mogelijk zijn voor uw project. Daarin werken wij samen met specialisten van ons zusterbedrijf Faunus Nature Creations B.V. zij kunnen u helpen met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. De maatregelen worden altijd uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige ecoloog van NatuurInclusief.

Bij Faunus kunt u terecht voor simpele nestkasten, maar ook voor grotere en bijzondere elementen zoals zwaluwtillen, faunatorens, insectenhotel, otterverblijven en/of faunapassages (zie de afbeeldingen hieronder). Wij ontwerpen, ontwikkelen en realiseren naar uw wens. Op aanvraag plaatst Faunus voor u de gewenste voorzieningen.

Klik hier naar de website van Faunus Nature Creations