Essentakkenstertfe

Sinds 2010 heeft Nederland veel te maken met de essentaksterfte. De essentaksterfte is een schimmel (vals essenvlieskelkje) dat in hoog tempo jonge en oude essen aantast. De schimmel is een sterk toenemend probleem in zowel oude als jonge bosopstanden, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en ook in boomkwekerijen. De aangetaste bomen zijn niet te genezen, dus is het belangrijk om er op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Hoe kunnen we de boomveiligheid in de openbare ruimte garanderen? Moeten alle essen maar (preventief) gekapt worden? En hoe zit het bijvoorbeeld met beschermde fauna zoals vogels en vleermuizen?

Gebiedsspecifieke Aanpak Essen

Om dit probleem aan te pakken hebben NatuurInclusief en De Boomingenieur hun krachten gebundeld en de ‘Gebiedsspecifieke Aanpak Essen’ ontwikkeld. Dit plan pakt het probleem proactief aan waarbij op een efficiënte manier rekening wordt gehouden met o.a. veiligheid, budget en wet- en regelgeving.

Planmatige aanpak

De  ‘Gebiedsspecifieke Aanpak Essen’ is een planmatige aanpak die door ervaren ecologen en boomtechnici is ontwikkeld. Elk plan wordt op maat gemaakt waarbij alle belangen worden meegenomen. Als eerst wordt een inventarisatie uitgevoerd. Deze bestaat uit het volgende onderdelen:

  • Huidige situatie in combinatie met een VTA;
  • Wensen en de beschikbare middelen;
  • Wet natuurbescherming en mogelijke knelpunten
  • Op maat gemaakt plan van aanpak.

Indien gewenst kunnen wij dit plan vervolgens uitvoeren. Hierbij kunnen we het opstellen van het RAW-bestek, de aanvraag van eventuele ontheffingen in het kader van de Wnb, de begeleiding tijdens de uitvoering of de daadwerkelijke uitvoering zelf op ons nemen.

Voor meer informatie neem gerust contact op met Eva Henrard –  evahenrard@natuurinclusief.nl – 0545 723032

De Gebiedsspecifieke Aanpak Essen is op maat gemaakt, duurzaam en ontzorgend”

Bomenbestand

Veiligheid – Bomen worden doorgaans eens in de 3 jaar gecontroleerd door middel van een VTA (Visual tree assessment). Voor risicobomen is deze controle jaarlijks, dit in verband met een verhoogde gevaarzetting. De es staat echter lang niet altijd als risicoboom aangemerkt. Door de snelheid waarmee de essentaksterfte bomen aantast kunnen daardoor ongemerkt onveilige situaties ontstaan. Bij het opstellen van het Gebiedsspecifieke Aanpak Essen wordt daarom direct een VTA uitgevoerd door een boomveiligheidscontroleur.

Huidige waarden en functies – De es is een echte Nederlandse boom die al jarenlang het landschap in Nederland vormt. Essen hebben een esthetische waarden binnen het laan beeld. Om de waarde van het gebied te behouden moet hier rekening mee worden gehouden.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Vogels – Het is algemeen bekend dat broedende vogels beschermd zijn. Minder bekend is dat van een aantal soorten vogels (o.a. buizerd, sperwer en roek) de nesten jaarrond zijn beschermd, dus ook buiten het broedseizoen. Om overtreding en vertraging te voorkomen moet hier rekening mee worden gehouden.

Vleermuizen – Vleermuizen zijn strikt beschermd in Nederland. Holten en spleten in bomen die gebruikt worden door vleermuizen als verblijfplaats zijn jaarrond beschermd. Daarnaast kunnen bomen onderdeel zijn van essentieel foerageergebied of essentiële verbindingsroute. Ook dergelijke functies zijn beschermd. Om overtreding en vertraging te voorkomen moet hier rekening mee worden gehouden.

Beschermde gebieden – Ook in beschermde gebieden, zoals Natura 2000 en Nederlands Natuur Netwerk, komen essen voor. Dergelijke essen kunnen van belang zijn om vastgestelde doelen te halen en te behouden. Het verwijderen van essen kan er in sommige gevallen er toe leiden dat doelstellingen niet gehaald worden. Wanneer hier vooraf onvoldoende rekening mee gehouden wordt, kan dit leiden tot diverse problemen.

Herplantplicht

Vanuit de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid kunnen eisen gesteld worden aan de herplantplicht. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn welke eisen er van toepassing zijn.